Umowa darowizny samochodu – jak ją przygotować (wzór)?

Darowizna samochodu to jedna z najpopularniejszych darowizn w naszym kraju. Na co należy uważać przy jej przygotowaniu i zawieraniu? Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać.

Jak prawidłowo przygotować umowę darowizny samochodu?

Umowa 3Umowa darowizny samochodu powinna mieć co do zasady formę aktu notarialnego. Jeśli nie dopełnimy tego punktu musimy pamiętać, że darczyńca nie ma obowiązku wywiązać się z umowy. Jeżeli darowizna została dokonana, to umowa niepotwierdzona notarialnie staje się ważna. Krótko mówiąc jeśli jesteś pewien, że samochód otrzymasz (lub już go otrzymałeś) ogranicz się się do umowy pisemnej – zaoszczędzisz trochę pieniędzy.

Podpisanie umowy darowizny samochodu oznacza, że darczyńca zobowiązuje się do przekazania nieodpłatnie obdarowanemu samochodu, który należy do niego. Jeżeli darczyńca oczekuje w zamian za to jakichś świadczeń – nie jest to darowizna.

Darowizna auta musi mieć formę pisemną – inaczej obdarowanemu nie uda się zarejestrować pojazdu.

W umowie powinny się znaleźć:

– data i miejsce podpisania umowy

– dane obdarowanego i darczyńcy,

– opis pojazdu i informacja o braku obciążeń ciążących na nim

– pokrewieństwo między stronami umowy

– kto ponosi koszty umowy

– warunki zmiany umowy, odniesienie do kodeksu cywilnego

Umowa powinna być wykonana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Oto przykład umowy, którą można łatwo skorygować na własne potrzeby (można ją też wykorzystać do przygotowania umowy darowizny innego pojazdu, np. motocykla)

Wzór umowy darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu

Zawarta w dniu 17 V 2013  w Warszawie, pomiędzy:

Janem Kowalski, synem Adama i Ewy zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 115/5, legitymującym się dowodem osobistym AZZ 123456, nazywanym dalej DARCZYŃCĄ

a

Marią Nowak, córką Jana i Janiny, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 11/55, legitymującą się dowodem osobistym AAZ 654321, nazywaną dalej OBDAROWANĄ

§ 1

  1. Darczyńca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego Fiat Punto rocznik 2008, kolor czerwony, numer rejestracyjny WA12345, nr silnika WF0PXXGCDPAJ85085.
  2. Darczyńca oświadcza, że opisany w punkcie 1 samochód jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny jako bardzo dobry.
  3. Darczyńca oświadcza ponadto, że opisany w pkt 1 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.

§ 2

Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanej samochód wymieniony w § 1, a Obdarowana oświadcza, że darowiznę przyjmuje. Samochód wydany zostanie w dniu podpisania umowy.

§ 3

Darczyńca oświadcza, iż jest dziadkiem Obdarowanej i że jest to pierwsza darowizna, uczyniona przez niego na jej rzecz.

§ 4

  1. Obdarowana jest zobowiązana do pokrycia wszystkich kosztów związanych z niniejszą darowizną.
  2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
  3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.
  4. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd w Warszawie.
  5. Załączniki do umowy stanowią integralna jej część.
  6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

DARCZYŃCA                                                                         OBDAROWANA

PRAWO DLA KAŻDEGO – ZOBACZ WIĘCEJ ARTYKUŁÓW

Otagowany , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odpowiedz: