Umowa darowizny pieniędzy – wzór i wskazówki

Darowizna pieniędzy to jedna z najczęstszych darowizn. Co nie znaczy, że nie ma w niej żadnych pułapek. O czym warto pamiętać przy darowiźnie gotówki?

Jak prawidłowo przygotować umowę darowizny pieniędzy?

darowiznaNie wszyscy wiedzą, że co do zasady umowa darowizny pieniędzy powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W przeciwnym wypadku jest nieważna i darczyńca nie ma obowiązku wywiązać się z niej. Jednak, jeśli darowizna została już dokonana, to umowa taka staje się ważna. Inaczej mówiąc – jeśli darowizna ma być dokonana w przyszłości i masz podstawy obawiać się, że może nie zostać wykonana – idź do notariusza. Jeśli natomiast pieniądze otrzymujesz natychmiast lub od zaufanej osoby – możesz zaoszczędzić trochę pieniędzy i ograniczyć się do umowy pisemnej (a nawet ustnej).

Umowa darowizny pieniędzy zawierana jest gdy darczyńca podejmuje zobowiązanie o przekazaniu obdarowanemu (bezpłatnie) środków finansowych ze swojego majątku. Jeżeli darczyńca oczekuje w zamian określonych świadczeń – nie ma mowy o darowiźnie.

Jeśli darowizna pieniędzy ma być zwolniona z podatku (ma podstawy by korzystać ze zwolnienia) musi być dokonana przelewem bankowym, ewentualnie przekazem pocztowym. Chodzi oczywiście o możliwość jej udokumentowania.

W umowie powinny się znaleźć:

– data i miejsce podpisania umowy

– dane obdarowanego i darczyńcy,

– kwota darowizny (może być też określone na co ma być przeznaczona)

– pokrewieństwo między stronami umowy

– kto ponosi koszty umowy

– warunki zmiany umowy, odniesienie do kodeksu cywilnego

Umowa powinna być wykonana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Oto przykład umowy, którą można łatwo skorygować na własne potrzeby

Wzór umowy darowizny pieniędzy

Umowa darowizny pieniędzy

Zawarta w dniu 17 V 2013  w Warszawie, pomiędzy:

Janem Kowalski, synem Adama i Ewy zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 115/5, legitymującym się dowodem osobistym AZZ 123456, nazywanym dalej DARCZYŃCĄ

a

Marią Nowak, córką Jana i Janiny, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 11/55, legitymującą się dowodem osobistym AAZ 654321, nazywaną dalej OBDAROWANĄ

§ 1

1.      Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanej kwotę pieniężną w wysokości 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, a Obdarowana oświadcza, że darowiznę przyjmuje.

2.      Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do przeznaczenia przedmiotu darowizny na pokrycie kosztów zakupu samochodu (ten punkt nie jest konieczny)

§ 2

Darowizna zostanie przelana na konto Obdarowanej: 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456

§ 3

Darczyńca oświadcza, iż jest dziadkiem Obdarowanej i że jest to pierwsza darowizna, uczyniona przez niego na jej rzecz.

§ 4

  1. Obdarowana jest zobowiązana do pokrycia wszystkich kosztów związanych z niniejszą darowizną.
  2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
  3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.
  4. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd w Warszawie.
  5. Załączniki do umowy stanowią integralna jej część.
  6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

DARCZYŃCA                                                                         OBDAROWANA

PRAWO DLA KAŻDEGO – ZOBACZ WIĘCEJ ARTYKUŁÓW

Otagowany , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarzy: 2

  1. Ania mówi:

    Umowa darowizny powinna być sporządzona zgodnie z określonymi wymogami, by uznać taką umowę za darowiznę. Ostatnio wypełniałam on-line wniosek na https://ewnioski.pl/formularze/umowa-darowizny/informacje i po wprowadzeniu danych wygenerowało mi gotowy do druki plik. Fajna sprawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odpowiedz: